REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MUNDOCHAT

 

Regulamin

1. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w odpowiednio dobranych grupach wiekowych.

2. Zajęcia odbywają się w cyklu semestralnym (od października do końca czerwca) i prowadzone są w grupach standardowych, liczących od 4 do 8 osób. Godzina lekcyjna trwa 50 minut.

3. W czasie trwania semestru szkoła zastrzega sobie prawo do uzupełnienia liczby słuchaczy w grupie standardowej do 8 osób.

4.W przypadku wolnych miejsc w grupach istnieje możliwość dołączenia do trwających już zajęć w trakcie trwania kursu. Słuchacz dokonuje opłaty wyłącznie za ilość zajęć, która pozostała do zakończenia semestru.

5. W przypadku, gdy planowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby uczestników (minimum 4 osób), szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie lub zwrot całości wpłaconej sumy pieniędzy.

6. Słuchacz w momencie zapisania się do grupy, zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki rezerwacyjnej w wysokości 100 PLN. W przypadku nie wpłacenia zaliczki, szkoła nie gwarantuje rezerwacji miejsca w wybranej przez słuchacza grupie.

7. Zapisanie się do Szkoły Językowej MUNDOCHAT jest równoznaczne z udostępnieniem danych osobowych na potrzeby kontaktu ze Słuchaczem (numer telefonu, adres oraz adres e-mail).

8. Podstawą do naliczania opłat za kursy jest Cennik Kursów oraz Harmonogram Płatności na dany rok szkolny, dostępny na stronie internetowej szkoły.

9. Opłaty za kursy mogą być dokonywane w formie płatności comiesięcznej za każdy miesiąc nauki z góry.

10. W przypadku płatności comiesięcznej opłaty należy dokonać przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.

11. Po pierwszym spotkaniu słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu oraz zwrotu całości wniesionej zaliczki lub raty za kurs. Warunkiem otrzymania zwrotu pełnej wpłaty jest zgłoszenie rezygnacji w dniu pierwszych zajęć.

12. Słuchacze mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kursy, zgodnie z cennikiem szkoły oraz harmonogramem wpłat opisanym w umowie.

13. Szkoła ma prawo zawiesić uczestnictwo słuchacza w zajęciach w przypadkach rażącego łamania postanowień regulaminu, w szczególności zaś w przypadku zalegania z płatnościami.

14. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, licząc od daty złożenia pisma. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej. Słuchacz ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest uregulować opłatę za wszystkie zajęcia do końca okresu wypowiedzenia.

15. W przypadku rezygnacji z kursu, a po uiszczeniu opłaty za semestr lub cały rok nauki. Szkoła odlicza od wpłaconej kwoty opłatę za miesiące uczestnictwa w kursie według cennika i stawki za miesiąc nauki.

16. Nieobecności na zajęciach nie stanowią podstawy do zwrotu opłaty, niezależnie od powodu lub czasu trwania nieobecności.

17. Słuchacze mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.

18. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania pracy nauczyciela oraz innych uczestników kursu.

19. W przypadku choroby lektora, szkoła ma prawo odwołania zajęć lub wyznaczenia zastępstwa bądź, odpracowania zajęć w dogodnym dla słuchaczy terminie.

20. W przypadku odwołania dwóch lub więcej spotkań w miesiącu, Szkoła zwróci kursantom opłaty za odwołane zajęcia, rozliczając je na poczet kolejnego miesiąca.

21. Szkoła ma obowiązek monitorowania i bieżącej oceny pracy lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kursów.

22. Szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.

23. Na czas trwania zajęć słuchacze zobowiązani są do wyłączenia bądź wyciszenia telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych tak, aby nie zakłócać przebiegu zajęć innym uczestnikom.

24. Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia ze szkoły słuchaczy, którzy:
– swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają efektywne prowadzenie zajęć
– naruszają dobra osobiste i godność innych osób
– stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób
– naruszają postanowienia niniejszego regulaminu
– dokonają umyślnej dewastacji bazy materialnej szkoły lub własności innych słuchaczy
– dokonają kradzieży mienia szkoły lub własności innych słuchaczy

25. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice.

26. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć.

27 W przypadku nieobecności kursanta na zajęciach, z zajęć nie może korzystać inna osoba niebędąca kursantem szkoły.

28. Regulamin kształtuje treść stosunku prawnego (wzajemnych praw i obowiązków) pomiędzy słuchaczem a szkołą. Przed przystąpieniem do uczestnictwa w zajęciach Słuchacz zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem Szkoły Językowej MUNDOCHAT oraz Cennikiem Kusów i Harmonogramem Płatności.

Nasz model nauczania kładzie nacisk na funkcjonalność języka. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie osiągnęli poziom skutecznej komunikacji w mowie i piśmie, w tym swobodę przekazu i rozumienia wypowiedzi.

Język Hiszpański

Język Niemiecki

Język Francuski

Język Angielski